...
...

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй

“ТХБ ба суралцахуй” дэд модуль 1.1 “ТХ, НХ (өчигдөр, өнөөдөр, маргааш)” дэд модуль 1.2 “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй” дэд модулиар дамжуулан орон нутгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарын ТХ/НХ /ТХБ-ын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн шийдвэр гаргагч, СӨБ-ын багш, арга зүйч нарт зориулсан сургалтын модуль боловсруулахад шаардлагатай үйлийн баримжааг ялган таниулахад чиглэнэ.

...