...
...

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба түүнийг багшлахуй

“ТХБ ба түүнийг багшлахуй” модуль 2 нь “Тогтвортой хөгжил ба уур амьсгалын өөрчлөлт” дэд модуль 2.1, “Тогтвортой хөгжил ба биологийн олон янз байдал” дэд модуль 2.2, “Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэл” дэд модуль 2.3, “Тогтвортой хөгжил ба гамшгийн эрсдлийг бууруулах” дэд модуль 2.4-өөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаар дамжуулан орон нутгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нар орон нутгийн шийдвэр гаргагч, сургуулийн өмнөх боловсролын багш, арга зүйч нарт зориулан боловсруулсан сургалтын модулийг турших, сайжруулах замаар орон нутгийн шийдвэр гаргагч, СӨБ-ын багш, арга зүйч нарт зориулсан сургалтын модуль боловсруулахад шаардлагатай мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, улмаар бие даан болон хамтран хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйлийн баримжааг эзэмшүүлж, үнэлж хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

...