Сайдын тушаал

Сайдын тушаал

Чиглэл, дүрэм, бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2013 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/242 тоот "Чиглэл, дүрэм, бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт батлах" тушаалыг баталсан.

Тушаалтай танилцана уу.

Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2018-2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/221 тоот "Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2018-2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай" тушаалыг батлан гаргасан.

Тушаалтай танилцана уу.

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/243 тоот "Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм батлах тухай" тушаалыг баталсан.

Тушаалтай танилцана уу.

Хөтөлбөр батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/756 тоот "Насан туршийн боловсрол" хөтөлбөрийг баталсан.

Тушаалтай танилцана уу.

Хөтөлбөр батлах тухай

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/88 тоот "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох сургалтын хөтөлбөр"-ийг баталсан.

Тушаалтай танилцана уу.