Дүрэм, журам

Дүрэм, журам

"Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах" журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн А/168 тушаалаар "Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах" журам шинэчлэгдэнэ гарлаа.

Журамтай танилцахыг хүсвэл дэлгэрүүлж үзнэ үү.


"Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах" журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 10-р сарын 01-ний өдрийн А/612 тушаалаар "Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах" журам баталлаа.

Журамтай танилцахыг хүсвэл дэлгэрүүлж үзнэ үү.