Дорнод аймаг

Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

БАЙГУУЛАХ ШИЙДВЭР: “Насан туршийн боловсролын төв байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/286 тоот захирамж гарсан бөгөөд одоогоор албан ёсоор төв байгуулагдаагүй байна

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ :

Дорнод аймгийн 14 суманд Ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэсэн 16 нэгжид нийт 16 багш ажиллаж байгаагийн 2 нь эрэгтэй багш, НТБ-ын нийт багшийн 7  нь  Насан туршийн боловсролын үндсэн багшаар, 9 багш НТБ-ын багшийн ажлыг хавсран гүйцэтгэж байна.

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР:

НТБ-ын багш нар 16-34 насны иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд шаардагдах сургалтыг холбогдох мэргэжлийн байгууллага, хувь хүнтэй хамтран зохион явуулдаг бөгөөд 2017 оны эхний хагас жилд :

  • ”Тогтвортой хөгжлийн боловсрол “ чиглэлээр 8 төрлийн сургалтад 562 хүнд
  • Амьдрах ухааны боловсрол олгох 12 модулиар  276 өсвөр насны хүүхдэд  
  • Амьжиргааны ухааны  4 чиглэлийн сургалтаар  134 иргэнд
  • Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөлийн үйл ажиллагаанд 299 сурагч, 409 насанд хүрэгчид, нийт 708 хүн 
  • Иргэний боловсрол –Экологи, Эдийн засаг, Улс төр, Эрх зүйн сургалтад 145 сурагч, багш, эцэг эх, иргэдийн төлөөлөл 415 , нийт 560 хүн,
  • Ёс суртахуун-төлөвшлийн боловсрол – Авьяас чадвар нээх, Мэргэжил сонгох, Эрүүл мэнд, Ёс суртахуун-төлөвшлийн сургалтад 971 хүн,
  • Гоо зүй-мэдрэмжийн боловсролоор 234 иргэн,
  • Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтаар 131 хүн, Бичиг үсгийн сургалт  18 ээжид, нийтдээ   3594 иргэнийг хамруулсан.

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР:

  • Тус аймгийн 5 суманд Японы Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2013 оноос 2017 оны 6 дугаар сар хүртэл  Японы Хүүхдийг Ивээх Сангаас хэрэгжүүлсэн  “Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төсөл хэрэгжин   зорилтот сум бүр “Бага боловсрол нөхөн олгох танхим”-тай болсноор эдгээр сумдын материаллаг байдал сайжирсан.
  • Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ийн Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ийн Хүн амын сангаас хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучуудын хөгжил 2013-2017” төслийн хүрээнд “Амьдрах ухааны танхим”-ыг аймгийн төвийн Хан-Уул цогцолбор сургуулийн дэргэдэх Албан бус-Насан туршийн боловсролын нэгж дээр байгуулж үйл ажиллагааг зохион явуулдаг.

ХАЯГ:

Дорнод аймаг. Чойбалсан хот. Боловсрол соёл урлагийн газар

БСУГ-ын дарга А.Нансалмаа – 99037701, 70583674

БСУГ-ын Боловсролын албаны ахлах мэргэжилтэн Ш.Мандах -99578989, 88577474

Имэйл хаяг: dornod@ncle.edu.mn