Статистик мэдээлэл

Статистик мэдээлэл

2017-2018 оны хичээлийн жилд 8609 суралцагч элсэн суралцаж, 8527 суралцагч буюу 99 хувь нь төгсөв. Суралцагчдын 2631 буюу 30,6 хувь нь зохих түвшний боловсролыг эзэмшсэн бөгөөд үүнээс бага боловсролыг 476, суурь боловсролыг 974, бүрэн дунд боловсролыг 1162 иргэн боловсрол эзэмшжээ.