Хэрэгцээний судалгаа

Хэрэгцээний судалгаа

2014 онд Иргэдийн насан туршийн боловсролын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг нийслэлийн 8 дүүргийн 35315 иргэнийг энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар хамруулсан болно.