Завхан аймаг

ЗАВХАН АЙМГИЙН  НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго: Насан туршийн боловсролын төв болон нэгж”-үүд нь хүн амын насан туршийн боловсролыг дэмжигч мэдээлэл түгээгч байх боломжийг бүрдүүлэх, Иргэдэд албан бус хэлбэрээр бичиг үсгийн болон ерөнхий боловсрол, амьдарч аж төрөх ухааны чадвар дадлыг эзэмшүүлэх замаар, насан туршийн тасралтгүй боловсрол эзэмших иргэний эрхийг хангахад оршино.

Байгуулах шийдвэр: Завхан аймгийн Засаг даргын 2013 оны 10 сарын 24-ны А/298 тоот захирамжаар Насан туршийн боловсролын төвийг Боловсрол соёл урлагийн газрын дэргэд байгуулсан.  2014 оноос Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагаа:Албан бус-Насан  туршийн боловсролын төв нь сургууль завсардсан хүүхэд залуучуудад дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олгох сургалт, болон бүх насны иргэдэд хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан насан туршийн боловсролын 5 чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

ДҮЙЦСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ:

Сургууль завсардсан хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтаар боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион байгуулдаг. 2016-2017 оны хичээлийн жилд тус 485 аймгийн  хүүхэд, залуучууд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байна. Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг аймгийн насан туршийн боловролын төв, сумдын насан туршийн боловсролын нэгжүүд журмын дагуу зохион байгуулж ажиллаж байна.

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР:

Амьдрах ухааны чиглэл                   

Гэр бүлийн боловсролын чиглэл

Иргэний боловсролын чиглэл

Ёс суртахуун төлөвшлийн чиглэл

Гоо зүй мэдрэмжийн боловсролын чиглэл

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА:

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ:

2016 оны хичээлийн жилд насан туршийн боловсролын 5 чиглэлийн хүрээнд 35 төрлийн сургалтыг 105 удаа зохион байгуулж,  980  хүүхэд, насанд хүрэгчдийг хамруулан сургасан байна. Үүнд:

Бичиг үгийн сургалтанд оролцогчид нийт 370 үүнээс анхан 87, дунд 100, гүнзгий 77, дараах 106 иргэн тус тус хамрагдсан.

ХОЛБОО БАРИХ:

Хаяг  Завхан аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газрын сургалтын байранд.

Имэйл хаяг: zavkhan@ncle.edu.mn

Утас: 70462564

Мэргэжилтэн  Б.Уртнасан /99058146/

Багш, нийгмийн ажилтан С.Цэрэннамжил /99005827/