Хөвсгөл аймаг

Эрхэм зорилго

Бүх нийтийг тасралтгүй суралцах тэгш боломжоор хангах замаар иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлж, сайн сайхан амьдралыг цогцлоох.

НТБ-ын төв байгуулах шийдвэр

Аймгийн засаг даргын 2014 он 02-сар сарын 04-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжаар насан туршийн боловсролын бие даасан төвийг байгуулах шийдвэр гарсан. 

Үйл ажиллагааны чиглэл

Бүтэц

Сургалтын чиглэл

Тоон мэдээлэл

Насанд хүрэгчдийн амьдрах ухааны сургалтад хамрагдалт

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг ” хөтөлбөрийг 2012-2016 онд амжилттай хэрэгжүүлсэн. Аймгийн засаг даргийн үйл ажиллаганы дэд хөтөлбөр болох Оюунлаг-Хөвсгөл хөтөлбөр, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай хамтран ХБХ-ийн эрүүл мэнд, боловсрол нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл 2016-2019 он.